Chorwacja

PODEJMOWANIE PRACY W CHORWACJI

Z dniem 1 lipca 2013 r. wszedł w życie rozdział X Ustawy o Cudzoziemcach ( Narodne novine nr 130/11 i 74/13 ), zgodnie z którym obywatele RP i członkowie ich rodzin mają prawo przebywać i pracować na terenie Chorwacji bez pozwolenia na pobyt i pracę przez okres do 90 dni.

Polscy obywatele, którzy zamierzają przebywać i pracować w Chorwacji dłużej niż 3 miesiące zobowiązani są w ciągu 8 dni po upływie 3-miesięcznego okresu pobytu zgłosić tymczasowy pobyt (Privremeni boravak) w Chorwacji w określonym celu ( art.157 Ustawy o Cudzoziemcach ):

  • zatrudnienie lub samo zatrudnienie
  • pracy pracownika delegowanego
  • studia
  • kształcenie na poziomie szkoły średniej
  • badania naukowe
  • działalność humanitarna

na właściwym posterunku policji zgodnie z miejscem pobytu.

Potwierdzenie o zgłoszeniu tymczasowego pobytu zostanie wydane jeśli aplikująca osoba posiada: ważny dowód osobisty lub paszport, potwierdzenie o nawiązanym stosunku pracy lub o samozatrudnieniu (lub dowód o innym celu pobytu), posiada środki utrzymania (minimalnie 2000 kun miesięcznie) oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Z dniem 1 lipca 2013 r. weszło również w życie rozporządzenie ( Narodne novine nr 79/13 ) wydane przez rząd Republiki Chorwacji dotyczące obywateli i ich rodzin tych krajów członkowskich UE, które wprowadziły ograniczenia w dostępie do swojego rynku pracy dla obywateli Chorwacji i ich rodzin. Zgodnie z art. 76Ustawy o Cudzoziemcach obywatele krajów członkowskich UE, które wprowadziły w/w ograniczenia zobowiązani są wystąpić o pozwolenie na zatrudnienie trwające powyżej 3 miesięcy (90 dni ). Jeśli okres zatrudnienia wynosi odpowiednio do 30, 60 i 90 dni obowiązuje wymóg uzyskania potwierdzenia o rejestracji zatrudnienia.