CHORWACJA

SPECYFIKA RYNKU

Gospodarka Chorwacji bazuje przede wszystkim na sektorze usług wliczając w to pośrednictwo finansowe i obrót nieruchomościami, handel hurtowy i detaliczny, usługi transportowe i magazynowe, usługi turystyczne i gastronomiczne oraz, w mniejszym stopniu, na górnictwie i wydobyciu oraz przemyśle przetwórczym.

W okresie letnim turystyka staje się znaczącym źródłem przychodów państwa. Największy udział w strukturze przemysłu Chorwacji posiada przemysł przetwórczy (ponad 82%), kolejne miejsce zajmuje zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz oraz energię cieplną i klimatyzację oraz górnictwo i wydobycie (ropy naftowej i gazu). Do najważniejszych gałęzi należą: przemysł spożywczy, przemysł metalowy, hutnictwo żelaza i aluminium, przemysł stoczniowy, skupiony w dużych portach morskich oraz chemiczny i petrochemiczny (włókna sztuczne, farmaceutyki, nawozy sztuczne, środki czystości i kosmetyki). Mniejsze znaczenie ma także przemysł maszynowy (m.in. fabryki obrabiarek w Zagrzebiu , maszyn rolniczych w Osijeku i urządzeń energetycznych w Karlovcu), elektrotechniczny, cementowy, przemysł drzewno-papierniczy, przemysł meblowy, produkcja napojów, przemysł włókienniczy (tekstylny i odzieżowy), skórzany i obuwniczy, ulokowany w centralnej części kraju, w Karlovcu, Zagrzebiu, Varaždinie i Osijeku.

Chorwacja nie jest samowystarczalna energetycznie (znajduje się na 8 miejscu w świecie pod względem importu energii elektrycznej), jest także importerem surowców energetycznych takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Chorwacja jest także importerem netto artykułów rolno-spożywczych.

Od października 1996 roku Chorwacja jest członkiem Rady Europy. W listopadzie 2000 roku Chorwacja została pełnoprawnym członkiem WTO (Światowej Organizacji Handlu), a w listopadzie 2001 roku parlament ratyfikował Umowę o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Unią Europejską. Umowa o Stabilizacji i Stowarzyszeniu weszła w życie 1 lutego 2005 r, a w październiku 2005 roku rozpoczęto negocjacje akcesyjne z Komisją Europejską, które zostały zakończone w czerwcu 2011 roku.

W dniu 9 grudnia 2011 r. po prawie 6 latach negocjacji Chorwacja podpisała w Brukseli traktat o przystąpieniu do UE, zgodnie z którym, po uprzedniej ratyfikacji tego traktatu przez parlamenty krajów członkowskich UE, Chorwacja z dniem 1 lipca 2013 r. została pełnoprawnym członkiem UE.

Chorwacja jest również członkiem NATO (od 2009 roku) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również wielu organizacji międzynarodowych, w tym organizacji systemu ONZ (np. UNECSO, WHO, UNIDO).

.

.

WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

.

WSKAŹNIK

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PKB per capita (EUR) 9,904 10,856 10,181 10,191 10,453 10.300 10,213
Dynamika PKB (%) 5.2 2.1 -7.4 -1.7 -0.3 -2.2 -0.9
Stopa bezrobocia (%) 9.6 8.4 9.1 11.8 13.5 15.8 17.3
Inflacja (%) 2.9 6.1 2.4 1.1 2.3 3.4 2.2
Eksport towarów i usług (w % PKB) 41.6 41.2 36.2 39.3 39.3 43.4 44.3
BIZ (EUR bin) 3.6 4.1 2.4 0.37 1.07 1.07 0.52
Wynagrodzenie brutto (EUR) 961 1,030 1,056 1,040 1,035 1.044 1,040
Kurs HRK/EUR 7.33 7.22 7.30 7.38 7.53 7.54 7.63

.

.

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI

.

Źródło: Croatia national bank, www.hnb.hr.

 

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W CHORWACJI WG KRAJÓW

Źródło: Croatia national bank, www.hnb.hr.